ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಸಂಕಿಘಟ್ಟ

ಇಮೇಲ್ : mgdghsankighatta[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ

ಇಮೇಲ್ : mgdghsbhachenahatti[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಮಾಡಬಳ್

ಇಮೇಲ್ : govindchavan[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9008863776

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹೊಂಬಾಳನಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : ghpshombalammanapete[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಜಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ತಿರುಮಲೆ

ಇಮೇಲ್ : girijammabp331[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗಟ್ಟಿಪುರ

ಇಮೇಲ್ : Nagaraju[dot]t[dot]l1969[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗೆಜ್ಜಾಗಾರುಗುಪ್ಪೆ

ಇಮೇಲ್ : kayukishu[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಕುದುರು

ಇಮೇಲ್ : hmkudur[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಜಿ.ಮ್.ಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : uhsiddagangaiahghm1964[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : ghpshosapete03[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277263519