ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹೊಸಕಾಳ್ಬ್ಯಾಲು, ಕನಕಪುರ


ದೂರವಾಣಿ : 9611150399

ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ. ಕನಕಪುರ


ದೂರವಾಣಿ : 9741535225

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ


ದೂರವಾಣಿ : 9741535225

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ


ದೂರವಾಣಿ : 9945887813

ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್

ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್

ಇಮೇಲ್ : chikkaveeraiahtn[at]gmail[dot]com

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗಟ್ಟಿಪುರ

ಇಮೇಲ್ : Nagaraju[dot]t[dot]l1969[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಶನ್

ಇಮೇಲ್ : sssthool2017[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಶಿವನಸಂದ್ರ

ಇಮೇಲ್ : ghsshivanasandra[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8951372029

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : mgdghsgangonahallimagadi97[at]gmail[dot]com

ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : ghssugganahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9241074606