ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಕಛೇರಿ ಸಂರ್ಪಕ
ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ವಿಳಾಸ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ರಾಮನಗರ – 562159
ದೂರವಾಣಿ 080-2727208
ಈಮೇಲ್ ceormnr[at]yahoo[dot]in