ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಕಛೇರಿ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ವಿಳಾಸ : ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ರಾಮನಗರ – 562159

ದೂರವಾಣಿ : 080-27276720

ಈ-ಮೇಲ್ : ceormnr[at]yahoo[dot]in