ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ 

ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್),ರಾಮನಗರ
4(1)ಎ       4(1)ಬಿ
ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಾಗಡಿ 4(1)ಎ & 4(1)ಬಿ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 4(1)ಎ       4(1)ಬಿ
ಎಡಿಎಸ್ ಮಾಗಡಿ 4(1)ಎ       4(1)ಬಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ  ನೋಟ
2 ಮಾಗಡಿ  ನೋಟ       ಎಡಿಎಸ್ ಮಾಗಡಿ ಜಿಸಿಎಮ್ ವಿಜಿಡಿ         ಟಿಎಸ್ಸಿ ವಿಜಿಡಿ            ಟಿಎಸ್ಸಿ ಕಲ್ಯಾ        ಟಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಗಡಿ

ಎಡಿಎಸ್,ಸೋಲೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, Dated: 22-8-2023

ಎಡಿಎಸ್,ಸೋಲೂರು ವಿಭಾಗ, Dated: 13-9-2023