ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ 

ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್),ರಾಮನಗರ
4(1)ಎ       4(1)ಬಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ  ನೋಟ
2 ಮಾಗಡಿ  ನೋಟ       ಎಡಿಎಸ್ ಮಾಗಡಿ