ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕೆ. ರಮೇಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ -562159

ಇಮೇಲ್ : dsrmg42[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276716
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27276716