ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್

ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

ಇಮೇಲ್ : dmdbcdcramanagara91[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275114