ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಮುತೇಶ್

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : rtoka42[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273471