ಮುಚ್ಚಿ

ತಿರುಮಲೆಗೌಡ

ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : rmnddahvs[dot]9[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27272055