ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : labourofficer56[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273372