ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್

ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : adhlstexrmg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27272288