ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎಂ

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : ddseri[dot]ramnagara[at]yahoo[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27201061