ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಇಕ್ರಮ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

CEO

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159

ಇಮೇಲ್ : ceozpramngr-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276720
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27276711