ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಇಮೇಲ್ : dtiramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276823