ಮುಚ್ಚಿ

ಮಮತಾ ಕೆ ಎಸ್

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : dclramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-29575084