ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : ddfcsramanagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275148