ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : aeeramngrkhb[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275632