ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಉದಯಸಿಂಗ್

ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : acrnagarlmka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276318