ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಲತಾ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಜಾನ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : ddkandmgka[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27274099