ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಮ್ಮ

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್)

ಇಮೇಲ್ : apmcramanagara[at]rediffmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271734