ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಕೆ.ಎಂ

ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : rnagarayss[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27274655