ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿವಪ್ಪ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : ruda[dot]rmr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 9481622331