ಮುಚ್ಚಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ

ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : eempdrmgm[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271259