ಮುಚ್ಚಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ -562159


ಪದನಾಮ : ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 9449260013