ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಮನ್ (ಉಸ್ತುವಾರಿ)

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : ddwcdrnd[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27272741