ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಆಯುಷ್ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : ayushramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27272709