ಮುಚ್ಚಿ

ಸೋಮಸುಂಧರ್

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : jdarmgm[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273779