ಮುಚ್ಚಿ

ರಮೇಶ್

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ರಾಮನಗರ & ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು