ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಮಣ್ಣ

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : aeepremgd[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ,ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27745325