ಮುಚ್ಚಿ

ನಿರ್ಮಲ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : dceramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271059
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27271055