ಮುಚ್ಚಿ

ಮಣಿಮೋಳಿ ಉದಯನನ್

ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : karrmg[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 9448102916