ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರದೀಪ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : magaditp52[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27746900