ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗರಾಜು

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ,ಮಾಗಡಿ

ಇಮೇಲ್ : mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 9731148901