ಮುಚ್ಚಿ

ನಾಗರತ್ನ

ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : kkpaplan[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27526208