ಮುಚ್ಚಿ

ತಬಜ್ಮ್ ಝೆಹೆರ್

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ


ಪದನಾಮ : ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 48
ದೂರವಾಣಿ : 08132-222210