ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ|| ನಿರಂಜನ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಚೇರಿ ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : ramanagaram[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276058