ಮುಚ್ಚಿ

ಚಂದ್ರ ಹಾಸನ್

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, 1 ನೆ ಮಹಡಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ, ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : eerdwsd[dot]rmgr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ : 27276718