ಮುಚ್ಚಿ

ಗೋಪಾಲ್

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಚೇರಿ, (ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ)

ಇಮೇಲ್ : eermnspl[at]kpwd[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ(ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ)
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273787
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27273789