ಮುಚ್ಚಿ

ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್ : kbramngr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕರಕುಶಲ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 9945742531