ಮುಚ್ಚಿ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : beokkp08[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522352