ಮುಚ್ಚಿ

ಮಂಜುನಾಥ್

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕನಕಪುರ


ಪದನಾಮ : ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522282