ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾವೇರಮ್ಮ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಕನಕಪುರ


ಪದನಾಮ : ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,ಕನಕಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27522282