ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂತೋಷ್

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಇಮೇಲ್ : mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಡಿಡಿಎಲ್ಆರ್
ದೂರವಾಣಿ : 080-27275252