ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ ಜಿ ರಮಾ

ರಮಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ 562159.

ಇಮೇಲ್ : pdjramanagaram[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : Prl. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271449