ಮುಚ್ಚಿ

ಅಕ್ಬರ್

ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : eodeeramnagar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273364