ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಭೇಟಿ: http://transport.karnataka.gov.in/index.php/information/details/seniour_officers_ramanagara

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ರಾಮನಗರ-562159.
ಸ್ಥಳ : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ | ನಗರ : ರಾಮನಗರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 562159
ಮೊಬೈಲ್ : 9449864042 | ಇಮೇಲ್ : rtormngka[at]nic[dot]in