ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಮೊಟಗಾನಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : ssrhsmotaganahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9900390914