ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಕೋಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ

ಇಮೇಲ್ : ghpskghalli2005[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9741380506