ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ತೋಕಸಂದ್ರ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghpsthokasandra1942[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9008021208