ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghpsmullahalli2017[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9902445215