ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ದೊಡ್ಡ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : gmpsdoddaalahalli901[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9740828935