ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಚಿಕ್ಕಮುದುವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghpscmvadi7501[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9731302501